Кансультацыя для выхавальнікаў. Летні аздараўленчы перыяд.

     Картинки по запросу клипарт дети летомЛета чароўная пара года. Яго любяць дарослыя і дзеці. Улетку можна ўдосталь нагуляцца, пабегаць, адпачыць, падрасці, даведацца шмат новага.   Галоўная задача ўстановы адукацыі ў летні аздараўленчы перыяд  арганізаваць жыццё выхаванцаў так, каб кожны дзень прыносіў ім шмат новага, быў напоўнены цікавым зместам, каб ўспаміны пра летнія дзянькі, гульні, паходы, святы і забавы яшчэ доўга радавалі іх.   З першага чэрвеня дашкольная ўстанова пераходзіць на працу ва ўмовы летняга распарадку дня. У адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі працягласць летняга аздараўленчага перыяду (летніх канікул) ва ўстанове дашкольнай адукацыі складае 90 дзён.  Летні  перыяд у дзіцячым садзе прынята называць аздараўленчым, і ён мае свае асаблівасці. Задача дзіцячага сада складаецца ў тым, каб максімальна выкарыстаць спрыяльныя для ўмацавання здароўя дзяцей ўмовы летняга часу.   Змест адукацыі дзяцей у летні перыяд рэалізуецца ў партнёрскай дзейнасці дарослага з выхаванцамі. У перыяд летняга аздараўленчага перыяду прыярытэтным з’яўляецца арганізацыя дзейнасці дзяцей фізкультурна-аздараўленчай і мастацка-эстэтычнай накіраванасці. У дашкольнай установе ў перыяд летніх канікул праводзіцца фізкультурна-аздараўленчая работа, якая ўключае:

 • ранішнюю гімнастыку; • фізкультурныя заняткі (гульнявыя, сюжэтныя, тэматычныя);
 • рухомыя гульні і фізічныя практыкаванні на прагулцы;
 • актыўныя адпачынакі
 • самастойную рухальную дзейнасць;
 • загартоўванне натуральнымі прыроднымі фактарамі (паветра, вада, сонца). У летні перыяд ствараюцца спрыяльныя ўмовы для рухальнай актыўнасці дзяцей. Усе кампаненты фізкультурна — аздараўленчай работы праводзяцца штодня на паветры.

Мастацка-эстэтычная праца, якая ўключае:

 • выяўленчую дзейнасць (маляванне, лепка, аплікацыя, канструяванне, дзіцячы дызайн);
 • музычную дзейнасць выхаванцаў;
 • азнаямленне з творамі мастацкай літаратуры і фальклору.

З мэтай стварэння эмацыйнага камфорту дзяцей у летні аздараўленчы перыяд  арганізуецца:

 • уключэнне выяўленчай дзейнасці ў дзіцячыя святы;
 • правядзенне забаў, якія ўключаюць эксперыментаванне дзяцей з выяўленчымі і прыроднымі матэрыяламі, садзейнічаюць замацаванню уяўленняў пра віды, жанры мастацтва, сродкі мастацкай выразнасці;
 • арганізацыя творчых майстэрняў, займальных гульняў, гульняў з пяском. Пры арганізацыі музычнай дзейнасці з выхаванцамі праводзяцца:
 • музычна-дыдактычныя гульні, музычныя віктарыны;
 • ўключэнне музычных твораў, якія увасабляюць «летнія» вобразы (А. Вівальдзі, П. І. Чайкоўскага і інш.);
 • самастойная музычная дзейнасць дзяцей (выкананне песень і танцаў, арганізацыя сюжэтна-ролевых гульняў з «музычнымі» сюжэтамі).

Такім чынам, лета ў дзіцячым садзе — гэта насычаная пара, напоўненая смехам, радасцю і весялосцю.

Продолжить чтениеКансультацыя для выхавальнікаў. Летні аздараўленчы перыяд.

 Обеспечение техники безопасности на занятиях по физическому воспитанию

Требования к условиям организации занятия с воспитанниками

Любая деятельность, а особенно физическая, может осуществляться лишь под непосредственным контролем и наблюдением со стороны взрослого. В спортивном зале и на спортивной площадке должны быть созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей:

а) все оборудование: гимнастическая стенка, комплексы, лесенки должны быть надежно закреплены; всевозможное оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и размещаться с учетом их полной безопасности и устойчивости, исключающей возможность падения;

б) инвентарь, используемый детьми, необходимо располагать на высоте, не превышающей уровня их груди.

Помещение, в котором организуется физкультурная деятельность, должно быть чистым, светлым, хорошо проветриваемым. Освещенность должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам. Запрещается перенос детьми тяжестей весом более 2-2,5кг. (Для ребенка старшего дошкольного возраста). Категорически запрещается привлекать детей к труду, представляющему угрозу инфицирования.

Материалы и оборудование.

 1. Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим размерам соответствовать их возрастным показателям.
 2. В пользование детям даются только исправные и безопасные предметы.
 3. Запрещается использование в работе оборудования и инвентаря, предназначенных для взрослых; нецелесообразно, педагогически неоправданно и опасно применение предметов, выпускаемых промышленностью для игровой деятельности детей.
 4. Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удобно и рационально размещены, содержаться в чистом, исправном состоянии. Все колющие, режущие предметы должны храниться в недоступном для детей месте.
Продолжить чтение Обеспечение техники безопасности на занятиях по физическому воспитанию

АЗНАЯМЛЕННЕ ВЫХАНЦАЎ З ПРАВІЛАМІ ДАРОЖНАГА РУХУ

Праблема дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму сёння як ніколі актуальная. З кожным годам хуткасць руху, шчыльнасць транспартных патокаў на вуліцах і дарогах  хутка ўзрастаюць, і будуць павялічвацца ў далейшым. Для дашкольнікаў дарога ўяўляе сур’ёзную небяспеку. На жаль, вельмі часта ў выніку няшчасных выпадкаў на дарозе пакутуюць дзеці. Для вырашэння праблемы захавання здароўя і жыцця дзяцей, папярэджання дарожна-транспартных здарэнняў з іх удзелам, істотнае значэнне мае своечасовая і якасная падрыхтоўка дзіцяці да ўмоў бяспечнага дарожнага руху з самага ранняга дзяцінства.

Продолжить чтениеАЗНАЯМЛЕННЕ ВЫХАНЦАЎ З ПРАВІЛАМІ ДАРОЖНАГА РУХУ

Двигательная активность детей на прогулке в зимний период

Прогулка – это один из важнейших режимных моментов, во время которого дети могут достаточно полно реализовать свои двигательные потребности. Здесь наиболее ярко проявляются особенности двигательной активности детей.

Двигательная активность – это естественная потребность в движении. Ее удовлетворение является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка. Движение – это врожденная, жизненная необходимость и потребность человека. Полное удовлетворение ее особенно важно в раннем и дошкольном возрасте, когда формируются все основные системы и функции организма.

В дошкольном возрасте, в период интенсивного роста и развития детей, особенно важно обеспечить оптимальный режим двигательной активности, способствующий своевременному развитию моторики, правильному формированию важнейших органов и систем.

Продолжить чтениеДвигательная активность детей на прогулке в зимний период

Консультация для воспитателей

 «РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ »

Математика – один из наиболее трудных учебных предметов. Следовательно, одной из наиболее важных задач воспитателя – развить у ребенка интерес к математике в дошкольном возрасте. Приобщение к этому предмету в игровой и занимательной форме поможет ребенку быстрее и легче усвоить программу. В дошкольном учреждении занятие, связанное с математикой называется «Элементарные математические представления»

Огромную роль в умственном воспитании и в умственном развитии ребёнка играет математика.

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности.

Формированию у детей математических представлений способствует использование разнообразных дидактических игр. Дидактические игры – это игры, в которых познавательная деятельность сочетается с игровой деятельностью. С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка, а с другой – игра является основным видом самостоятельной деятельности детей. А самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее правилам и действиям.

Какое же значение имеет игра? В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниямУвлёкшись, дети не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным желанием, прилагают все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре.

Дидактическая игра требует усидчивости, использование мыслительного процесса. Игра – естественный способ развития ребенка. Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под солнцем, раскрывает свои творческие способности, осваивает новые навыки и знания, развивает, наблюдательность, фантазию, память; учится размышлять, анализировать, преодолевать трудности, одновременно впитывая неоценимый опыт общения.

Все дидактические игры разделили на группы:

 1. Игры с цифрами и числами.

2.Игры-путешествия во времени.

3.Игры на ориентировку в пространстве.

4.Игры с геометрическими фигурами.

5.Игры на развитие логического мышления.

Продолжить чтениеКонсультация для воспитателей

«Телефон доверия» экстренной психологической помощи в г.Бресте –  8 (0162) 40-62-26 (круглосуточно)

Контакты специалистов службы психического здоровья

УЗ «Пружанская районная больница»:

Врач-психиатр – Цупа Николай Сергеевич, приём осуществляется в каб.  № 41, контактный телефон – 7-37-70

Врач-психотерапевт – Кулик Александр Иванович, приём осуществляется в здании кожно-венерологического кабинета, контактный тел. 9-04-65.

Психолог – Курачинская Татьяна Васильевна, приём осуществляется в здании кожно-венерологического кабинета, контактный  тел. 9-04-65

Продолжить чтение

Кансультацыя

Формы і метады развіцця асноў экалагічнай культуры ў  дашкольнікаў

У вырашэнні праблем аховы навакольнага асяроддзя найважнейшая роля належыць адукацыі. Ужо з самага ранняга ўзросту кожны чалавек, які жыве на зямлі,  павінен ведаць, да чаго прыводзіць нядбайнае стаўленне да навакольнага асяроддзя, ён павінен ведаць аб захворваннях, выкліканых забруджваннем асяроддзя, гібелі раслін і жывёл, вычарпання запасаў пітной вады і іншых негатыўных зменах асяроддзя пражывання. І не толькі ведаць, але і адчуваць асабістую адказнасць за яе стан.

Развіццё асноў экалагічнай культуры ў дзяцей дашкольнага ўзросту прадугледжвае фарміраванне экалагічнага мыслення і адпаведнай дзейнасці. Для рэалізацыі гэтых мэт і задач неабходна абапірацца на наступныя палажэнні: адзінства інтэлектуальнага і эмацыйнага ўспрымання прыроднага асяроддзя, практычную дзейнасць па яе паляпшэнню.

Выхавальнікі дзіцячых садоў павінны самі мець адпаведную экалагічную падрыхтоўку з тым, каб на эмацыянальнай аснове (любоў да свайго краю, горада, пасёлка, дзіцячага  сада) будаваць экалагічнае  ўсведамленне.

Актыўная жыццёвая пазіцыя фарміруецца ў дзеянні. Таму змест адукацыі педагогаў павінен  уключаць у сябе такія кампаненты, як:

— сістэма ведаў аб узаемадзеянні грамадства і прыроды;

— каштоўнасныя экалагічныя арыентацыі;

— сістэму норм і правіл  адносін да прыроды;

— уменні і навыкі па яе вывучэнні і ахове.

Толькі пры такім падыходзе можна спадзявацца на поспех у фарміраванні экалагічнай свядомасці і асноў экалагічнай культуры, на выхаванне ў іх адказнасці за стан прыроднага асяроддзя. Таксама варта памятаць аб недахопах, якія могуць абцяжарваць працэс развіцця экалагічнай культуры дзяцей:

 1. Беднасць аснашчэння куткоў прыроды.
 2. Адсутнасць якасных наглядных дапаможнікаў у выглядзе малюнкаў, мадэляў дыяфільмаў, прэзентацый рознага роду з экалагічным зместам.
 3. Недахоп мастацкай і метадычнай літаратуры па фарміраванні асноў экалагічнай культуры ў дзяцей дашкольнага ўзросту.

Пры ажыццяўленні бесперапыннага працэсу экалагічнай пазнавальнай дзейнасці дзяцей-дашкольнікаў, перад педагогамі паўстаюць задачы:

— вызначэнне  зместу і спецыфікі экалагічнага развіцця дзяцей;

— пабудова сістэмы і выдзяленне вядучых метадаў;

— змяненне характару падрыхтоўкі кадраў выхавальнікаў для авалодання імі асноў экалагічных ведаў і метадаў экалагічнага выхавання і экалагічнай культуры дзяцей;

— распрацоўка вучэбна-наглядных дапаможнікаў з улікам задач развіцця пазнавальнай дзейнасці і ажыццяўленне  гуманістычнага падыходу;

— распрацоўка тэарэтычнага і практычнага падыходу для арганізацыі працэсу фарміравання асноў экалагічнай культуры ў дзіцячым садзе.

Продолжить чтениеКансультацыя

Кансультацыя

ФОРМЫ І МЕТАДЫ РАБОТЫ З ДАШКОЛЬНІКАМІ ПА ПАТРЫЯТЫЧНАМУ ВЫХАВАННЮ

У сучасных умовах, калі адбываюцца глыбокія змены ў жыцці грамадства, адным з цэнтральных накірункаў  работы з падрастаючым пакаленнем становіцца патрыятычнае выхаванне. Зараз узнікае неабходнасць вярнуцца да лепшых традыцый нашага народа, да яго векавых каранёў, да такіх паняццяў, як род, радня, Радзіма.

Тэма патрыятычнага выхавання вельмі актуальная, таму мае месца ў многіх дакументах па дашкольнай адукацыі.

У адукацыйным стандарце дашкольнай адукацыі ў раздзеле «Агульныя палажэнні» пункце 4 адна з задач абвяшчае: фарміраваць грамадзянскасць і нацыянальнае самапазнанне, патрыятычныя пачуцці, маральную, эстэтычную і экалагічную культуру. У раздзеле «Патрабаванні да структуры вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі»: змест Праграмы вызначаецца некалькімі адукацыйнымі абласцямі, адна з іх – «Дзіця і грамадства»: фарміраванне уяўленняў аб Рэспубліцы Беларусь; людзях, якія праславілі Радзіму; аб соцыякультурных каштоўнасцях народа, аб традыцыях і святах.

Продолжить чтениеКансультацыя

“Навучанне дзяцей творчаму расказванню на беларускай мове.”

Сярод  усіх відаў звязнай маналагічнай мовы   творчае  расказванне з’яўляецца найбольш складаным. Сучасная педагогіка называе творчымі такія  расказы дзяцей, у якіх яны  прыдумваюць, уяўляюць пэўныя вобразы або дзеянні. Падобныя апавяданні складаюцца на аснове дзіцячага ўяўлення, якое , па дадзеных псіхолагаў , мяркуе значную аналітыка- сінтэтычную дзейнасць мозгу.

Продолжить чтение“Навучанне дзяцей творчаму расказванню на беларускай мове.”

Спартыўныя гульні ў дзіцячым садзе

У дзіцячым садзе педагогі робяць шмат таго, што часта не па сілах арганізаваць бацькам у хатніх умовах. Ці не таму мамы і таты ўсё часцей аддаюць сваіх дзяцей пад нагляд прафесійных выхавальнікаў, нават калі ў гэтым, здавалася б, няма вострай неабходнасці? Бо менавіта ў садзе ствараюцца ўмовы для разумовага і фізічнага развіцця дзіцяці.

Продолжить чтениеСпартыўныя гульні ў дзіцячым садзе